• പൗച്ചുകളും ബാഗുകളും ഷ്രിങ്ക് സ്ലീവ് ലേബൽ മാനുഫാക്ചറർ-മിൻഫ്ലൈ

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

 • ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഖത്തർ 2022 ഡിസൈൻ

  ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഖത്തർ 2022 ഡിസൈൻ

  ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിസൈൻ

  നിങ്ങളുടെ പാക്കേജിംഗായി നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡിസൈൻ അയയ്ക്കുക, അത് ജീവസുറ്റതാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

  FIFA ലോകകപ്പ് ഖത്തർ 2022 ഡിസൈൻ Minfly4 FIFA ലോകകപ്പ് ഖത്തർ 2022 ഡിസൈൻ Minfly5 FIFA ലോകകപ്പ് ഖത്തർ 2022 ഡിസൈൻ Minfly6

 • ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ

  ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ

  ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡിസൈൻ

  നിങ്ങളുടെ പാക്കേജിംഗായി നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡിസൈൻ അയയ്ക്കുക, അത് ജീവസുറ്റതാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

  ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-minfly69 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-കസ്റ്റം പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-minfly67 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-കസ്റ്റം പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-minfly65 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-കസ്റ്റം പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-minfly63 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-minfly60 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-കസ്റ്റം പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-minfly56 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ54 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ50 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റ് ചെയ്‌ത സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-minfly46 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ42 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ40 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ36 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-minfly35 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ31 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ30 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ29 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-കസ്റ്റം പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ26 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ25 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ22 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ21 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ17 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ16 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ15 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ12 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ11 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ8 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ7 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ3 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ2 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ1 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ14 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ13 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ12 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ11 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ10 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ9 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ8 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ7 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ6 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ5 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ4 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത അച്ചടിച്ച ആകൃതിയിലുള്ള ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ3 ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ2

  ഹാലോവീൻ ഡിസൈൻ-ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ബാഗുകൾ പൗച്ചുകൾ-മിൻഫ്ലൈ1

 • വിവിധ ആകൃതികൾക്കായി കസ്റ്റം ഡൈകട്ട് ആകൃതിയിലുള്ള പൗച്ച്

  വിവിധ ആകൃതികൾക്കായി കസ്റ്റം ഡൈകട്ട് ആകൃതിയിലുള്ള പൗച്ച്

  എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൈകട്ട് ആകൃതിയിലുള്ള പൗച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?

  • മിക്കവാറും ഏത് സിലൗറ്റും ഡൈകട്ട് ചെയ്യുക

  • പകരുന്ന സ്പൗട്ടുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു

  • സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ ഇടുക

  • പൂർണ്ണമായും അച്ചടിക്കാവുന്ന പാക്കേജിംഗ്.

  ആകൃതിയിലുള്ള സഞ്ചികൾക്കായുള്ള പൊതുവായ പ്രയോഗങ്ങൾ:

  • ഡ്രിങ്ക് സഞ്ചികൾ

  • ശിശു ഭക്ഷണം

  • മാരത്തൺ എനർജി ജെൽസ്

  • സിറപ്പുകൾ

  • ആകൃതിയിലുള്ള പൗച്ചുകൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു

  • മിനിമം ഓർഡർ 500 പൗച്ചുകളാണ്

  • ഡിജിറ്റൽ, പ്ലേറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് ലഭ്യമാണ്.

  • ഓപ്ഷണലായി സ്പൗട്ട് പൗച്ചുകളായി സജ്ജീകരിക്കുക.

 • 360 ഡിഗ്രി ഷ്രിങ്ക് സ്ലീവ് വഴി നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പ്രദർശിപ്പിക്കുക

  360 ഡിഗ്രി ഷ്രിങ്ക് സ്ലീവ് വഴി നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പ്രദർശിപ്പിക്കുക

  ഷ്രിങ്ക് സ്ലീവ് ലേബലുകൾക്ക് തീവ്രമായ കണ്ടെയ്നർ കോണ്ടൂർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും.ഫിലിം ചൂടുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയാൽ, ലേബൽ ചുരുങ്ങുകയും കണ്ടെയ്നറിന്റെ ആകൃതിയുമായി കർശനമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.വൈവിധ്യമാർന്ന ഫിലിമുകളിലെ ഏത് ആകൃതിയിലോ വലുപ്പത്തിലോ ഉള്ള കണ്ടെയ്‌നറിനും ഈ വഴക്കം ബാധകമാണ്.മികച്ച കലാസൃഷ്‌ടിയുടെയും ടെക്‌സ്‌റ്റിന്റെയും 360 ഡിഗ്രി ഡിസ്‌പ്ലേയ്‌ക്കൊപ്പം, ഇഷ്‌ടാനുസൃത ഷ്രിങ്ക് സ്ലീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പരമാവധി സൗന്ദര്യാത്മക സ്വാധീനവും മാർക്കറ്റിംഗ് എക്‌സ്‌പോഷറും നൽകുന്നു.

  ഷ്രിങ്ക് സ്ലീവ് മനോഹരം മാത്രമല്ല, ഫങ്ഷണൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നു: മികച്ച സ്‌കഫ് പ്രതിരോധം, കൃത്രിമ തെളിവുകൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്തൽ, ഉപഭോക്താവിന് സൗകര്യപ്രദമായ മൾട്ടി-പാക്ക് അവതരണം.

 • കസ്റ്റം കോസ്മെറ്റിക്സ് പാക്കേജിംഗ് - സ്പൗട്ട് പൗച്ച് - ആകൃതിയിലുള്ള പൗച്ച്

  കസ്റ്റം കോസ്മെറ്റിക്സ് പാക്കേജിംഗ് - സ്പൗട്ട് പൗച്ച് - ആകൃതിയിലുള്ള പൗച്ച്

  നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി സാമ്പത്തികവും മികച്ചതുമായ അച്ചടിച്ച കോസ്മെറ്റിക് പാക്കേജിംഗ് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക.വ്യത്യസ്ത ഫോർമാറ്റുകളിലും ടെക്‌സ്‌ചറുകളിലും ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രിന്റഡ് കോസ്‌മെറ്റിക് പാക്കേജിംഗിനായി മിൻഫ്‌ലൈ വഴക്കമുള്ള പാക്കേജിംഗ് സൊല്യൂഷനുകൾ നൽകുന്നു.ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബാരിയർ ഫിലിമുകൾ മേക്കപ്പ് പാക്കേജിംഗിനും ചർമ്മ സംരക്ഷണ പാക്കേജിംഗിനും മറ്റും മികച്ചതാണ്.ദ്രാവകങ്ങളോ ശക്തികളോ ജെല്ലുകളോ ഒരിക്കലും ഒഴുകുകയോ ചോർന്നൊലിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല, ഞങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സൗന്ദര്യവർദ്ധക ഉൽപ്പന്നത്തെ ഓക്സിജനിൽ നിന്നും ഈർപ്പത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു.

 • കസ്റ്റം സ്പൈസ് പാക്കേജിംഗ് - സ്പൈസ് പൗച്ച് - സ്പൈസ് ബാഗുകൾ

  കസ്റ്റം സ്പൈസ് പാക്കേജിംഗ് - സ്പൈസ് പൗച്ച് - സ്പൈസ് ബാഗുകൾ

  സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ ഒരു കലാരൂപത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു.സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ പാരിസ്ഥിതിക സ്വാധീനത്തിന് വളരെ വിധേയമാണ്.ഈർപ്പവും ഓക്സിജനും അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തി കുറയ്ക്കും, അവയെ മൃദുവും രുചിയില്ലാത്തതുമാക്കി മാറ്റുന്നു.പുതുമയും സ്വാദും നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജനത്തേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയെ മറ്റൊന്നിനും ബാധിക്കില്ല.നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ദീർഘകാലം ആസ്വദിക്കാൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന മിശ്രിതങ്ങൾ സുരക്ഷിതവും പുതുമയും നിലനിർത്തുന്ന പാക്കേജിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്.

  ഇഷ്‌ടാനുസൃത പാക്കേജിംഗ് സൊല്യൂഷനുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന നിർമ്മാതാക്കളുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.ഞങ്ങൾ പല ഘടകങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുന്നു - നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം, എത്ര സമയം അത് ഷെൽഫിൽ ഇരിക്കും, ഉപഭോക്താവിന്റെ അന്തിമ ഉപയോക്തൃ അനുഭവം.നിങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടാനുസൃത പാക്കേജിംഗിനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, നിങ്ങളുടെ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

 • 2 സീൽ പൗച്ചുകൾ- ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓപ്ഷനുകൾ

  2 സീൽ പൗച്ചുകൾ- ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓപ്ഷനുകൾ

  2-സീൽ പൗച്ച് വളരെക്കാലമായി നിലവിലുണ്ട്.സ്റ്റാൻഡേർഡ് "Ziploc™"-ശൈലിയിലുള്ള പൗച്ചുകൾക്ക് സമാനമായി, സൈഡ് സീൽ പൗച്ചുകൾ തുടർച്ചയായ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിമാണ്, അത് മടക്കിക്കളയുകയും ഇരുവശത്തും ചൂട് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.2-വശങ്ങളുള്ള സീൽ പൗച്ച്, കുറഞ്ഞ കർക്കശമായ കോൺഫിഗറേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ബാഗുകൾ തടയുന്നിടത്ത് ഉൽപ്പന്നം നഷ്‌ടപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

  പല ഉപഭോക്താക്കളും ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇത് അവരുടെ നിലവിലെ ഡിസൈനുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനാലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ നോൺ-സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ബോട്ടം ആവശ്യമുള്ളതിനാലോ ആണ്.

  പല ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 3-സൈഡ് സീൽ ഉപയോഗിച്ച് 2-സൈഡ് സീൽ പൗച്ച് ഗ്രഹണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, 2-സീൽ പൗച്ച് മുൻഗണന നൽകുന്ന നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ട്.എല്ലാ ESD ഷീൽഡിംഗ് ബാഗുകളുടെയും അടിസ്ഥാനം 2-വശങ്ങളുള്ള മുദ്രയാണ്.

  • ശ്രമിച്ചു യഥാർത്ഥ ഡിസൈൻ.

  • ESD ഷീൽഡിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷന് മികച്ചതാണ്.

  • കുറച്ച് കർക്കശമായ കോൺഫിഗറേഷൻ, കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ള.

  • ഫ്ലോ പാക്കേജിംഗും ഫാസ്റ്റ് ട്യൂബും അനുകരിക്കുന്നു.

  • ഈസി മെഷീൻ ലോഡിംഗ്.

 • 3 സൈഡ് സീൽ പൗച്ച് - സ്നാക്ക്സ് നട്ട്സിനുള്ള പാക്കേജിംഗ്

  3 സൈഡ് സീൽ പൗച്ച് - സ്നാക്ക്സ് നട്ട്സിനുള്ള പാക്കേജിംഗ്

  നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷെൽഫിൽ ഇരിക്കാൻ ബാഗുകൾ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ മികച്ച പരിഹാരം – ഫ്രോസൺ ഭക്ഷണങ്ങൾ, മിഠായികൾ, ജെർക്കി, കഞ്ചാവ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നു!

  3 സൈഡ് സീൽ പൗച്ചുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു, അവയ്ക്ക് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പൗച്ചുകളേക്കാൾ വില കുറവാണ്, മാത്രമല്ല അവ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.3 സൈഡ് സീൽ കോൺഫിഗറേഷനിൽ, ഉപഭോക്താവ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നം ലോഡ് ചെയ്യുന്നു: മുകൾഭാഗം വഴി.കൂടാതെ, സിപ്പെർഡ് ബാഗുകൾ ചൂട് സീലിംഗ് ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം (പക്ഷേ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല).

  നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് അനുയോജ്യമായ പാക്കേജിംഗ് 3 സൈഡ് സീൽ പൗച്ച് ആയിരിക്കാം.വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും, മുകളിൽ നിന്ന് 3 സൈഡ് സീൽ പൗച്ചിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക, സീൽ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കുക!നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ പാക്കേജ് തുറക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം പുതുമയുള്ളതും ഈർപ്പരഹിതവും ഓക്സിജൻ രഹിതവുമായി തുടരും.

 • സ്ക്വയർ ബോട്ടം ബാഗുകൾ - കോഫിക്കും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പൗച്ചുകൾ

  സ്ക്വയർ ബോട്ടം ബാഗുകൾ - കോഫിക്കും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പൗച്ചുകൾ

  ചതുരാകൃതിയിലുള്ള അടിഭാഗത്തെ ബാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് പൗച്ചിനൊപ്പം പരമ്പരാഗത ബാഗിന്റെ പ്രയോജനങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനാകും.

  സ്ക്വയർ താഴത്തെ ബാഗുകൾക്ക് ഒരു പരന്ന അടിവശമുണ്ട്, സ്വന്തമായി നിലകൊള്ളുന്നു, നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് പാക്കേജിംഗും നിറങ്ങളും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്നതാണ്.ഗ്രൗണ്ട് കോഫി, അയഞ്ഞ ചായ ഇലകൾ, കോഫി ഗ്രൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറുകിയ മുദ്ര ആവശ്യമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, ചതുരാകൃതിയിലുള്ള അടിഭാഗത്തെ ബാഗുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം ഉയർത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

  ബോക്‌സ് അടിഭാഗം, ഇസെഡ്-പുൾ സിപ്പർ, ഇറുകിയ സീലുകൾ, ദൃഢമായ ഫോയിൽ, ഓപ്ഷണൽ ഡീഗ്യാസിംഗ് വാൽവ് എന്നിവയുടെ സംയോജനം നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പാക്കേജിംഗ് ഓപ്ഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

 • ചൈൽഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് പാക്കേജിംഗ് - ചൈൽഡ് പ്രൂഫ് പൗച്ചുകൾ

  ചൈൽഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് പാക്കേജിംഗ് - ചൈൽഡ് പ്രൂഫ് പൗച്ചുകൾ

  നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം കുട്ടികൾക്ക് അപകടകരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പാക്കേജിംഗ് കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതാണെന്നും സുരക്ഷയ്ക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.ചൈൽഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് പാക്കേജിംഗ് ഒരു പാക്കേജിംഗ് ആഡ്-ഓൺ മാത്രമല്ല;അപകടകരമായ വസ്തുക്കൾ വിഴുങ്ങുന്നത് തടയാൻ വിഷം തടയുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  ചൈൽഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് പാക്കേജിംഗ്, പൗച്ച് സിപ്പറുകൾ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സിപ്പർ എക്‌സിറ്റ് ബാഗുകൾ അമർത്തുന്നത് മുതൽ അടയ്ക്കുന്നത് വരെയുള്ള വിവിധ സിപ്പർ ഫോർമാറ്റുകളിൽ വരുന്നു.പാക്കേജ് തുറക്കാൻ എല്ലാ ശൈലികൾക്കും രണ്ട് കൈകളുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ആവശ്യമാണ്.ഉള്ളടക്കം തുറക്കുന്നതിനും ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിനും മുതിർന്നവർക്ക് പ്രശ്‌നമില്ല, പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

  ഞങ്ങളുടെ ചൈൽഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് പൗച്ചുകളെല്ലാം ഗന്ധം പ്രൂഫ് ചെയ്യുകയും അതാര്യമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, പല സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കുന്നു.നിങ്ങളുടെ വ്യവസായമോ ഉൽപ്പന്നമോ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, നിങ്ങൾക്കായി ശരിയായ ചൈൽഡ് പ്രൂഫ് പാക്കേജിംഗ് ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്.

 • ഫിൻ സീൽ പൗച്ചുകളും ബാഗുകളും - ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഉള്ള പൗച്ചുകൾ

  ഫിൻ സീൽ പൗച്ചുകളും ബാഗുകളും - ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഉള്ള പൗച്ചുകൾ

  ഫിൻ സീൽ പൗച്ചുകൾ വർഷങ്ങളായി വിജയകരമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത പൗച്ച് ഡിസൈനാണ്, അത് പ്രധാനമായും ഉയർന്ന വേഗതയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫില്ലിംഗ് പരിതസ്ഥിതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഫിൻ സീൽ റെഡി റോൾ സ്റ്റോക്കും ഫിൻ സീൽ ബാഗുകളും വാങ്ങാം.

  • ഹൈ സ്പീഡ് ലോഡിംഗ് കോൺഫിഗറേഷൻ

  • പുൾ-ടാബ് സിപ്പറുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്

  • ഫിൻ, ലാപ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്

  • ബാക്ക് റൈറ്റ് / ഫ്രണ്ട് / ബാക്ക് ലെഫ്റ്റ് ലേഔട്ടുകൾ

  • ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസൈനുകൾ

  • പ്രിന്റിംഗ്

 • ഒഴിക്കുക സ്പൗട്ടിനൊപ്പം ലിക്വിഡ് പൗച്ചുകൾ - ബിവറേജസ് ബിയർ ജ്യൂസ്

  ഒഴിക്കുക സ്പൗട്ടിനൊപ്പം ലിക്വിഡ് പൗച്ചുകൾ - ബിവറേജസ് ബിയർ ജ്യൂസ്

  ഫിറ്റ്‌മെന്റ് പൗച്ച് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ലിക്വിഡ് സ്‌പൗട്ട് ബാഗുകൾ വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രചാരം നേടുന്നു.ദ്രാവകങ്ങൾ, പേസ്റ്റുകൾ, ജെല്ലുകൾ എന്നിവ സംഭരിക്കുന്നതിനും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമുള്ള സാമ്പത്തികവും കാര്യക്ഷമവുമായ മാർഗമാണ് സ്പൗട്ടഡ് പൗച്ച്.ഒരു ക്യാനിന്റെ ഷെൽഫ് ആയുസ്സും എളുപ്പത്തിൽ തുറക്കാവുന്ന പൗച്ചിന്റെ സൗകര്യവും കൊണ്ട് സഹ-പാക്കർമാരും ഉപഭോക്താക്കളും ഈ ഡിസൈൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

  സാധാരണ സ്പൗട്ടഡ് പൗച്ച് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ

  ശിശു ഭക്ഷണം

  തൈര്

  പാൽ

  ലഹരിപാനീയ ആഡ്-ഇന്നുകൾ

  സിംഗിൾ സെർവ് ഫിറ്റ്നസ് പാനീയങ്ങൾ

  ക്ലീനിംഗ് കെമിക്കൽസ്

  സ്പൗട്ടഡ് പാക്കേജിംഗ് റിട്ടോർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കാം.വ്യാവസായിക ഉപയോഗങ്ങൾ ഗതാഗതച്ചെലവിലും പ്രീ-ഫിൽ സ്റ്റോറേജിലും ലാഭിക്കുന്നു.